محمد نجابتی

توضیحات

متولد ۱۳۷۲ – اصفهان کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه شهید بهشتی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تهران

متولد ۱۳۷۲ – اصفهان
کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تهران