فیروزه مهرزاد

توضیحات

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی مترجم کتابهای اندی اندروز؛ مسافر، راهنما، درمانگر، گمشده مری جین رایان؛ امسال می خواهم…، این بار متفاوت است جان گوردون؛ اتوبوس انرژی، قواعد بازی در زندگی ، مثبت یا منفی انتخاب با شماست، کوسه و ماهی قرمز، بذرهای موفقیت […]

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
مترجم کتابهای اندی اندروز؛ مسافر، راهنما، درمانگر، گمشده
مری جین رایان؛ امسال می خواهم…، این بار متفاوت است
جان گوردون؛ اتوبوس انرژی، قواعد بازی در زندگی ، مثبت یا منفی انتخاب با شماست، کوسه و ماهی قرمز، بذرهای موفقیت
کتابهای ونسا دیفن باخ؛ زبان گلها، هرگز بال پرواز نخواستیم
کتابهای لسلی هاوس هولدر؛ در یاغچه افکار و دروازه ای به هوشمندی
و: کلبه ای در جنگل، کس گرین؛ حواسم بهت هست؛ تریسا دریسکل ؛ سرخوشی های کوچک احمقانه، تریسی بروگان و….