فائقه تبریزی

توضیحات

فائقه تبریزی متولد ۲۷ مهر ماه ۱۳۶۴ – شهر تهران فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری و دانش آموخته دوره های فیلم نامه نویسی آقای فرهاد توحیدی و داستان نویسی آقای امیر حسین خورشید فر تالیف: رمان «خیابان های بی شناسنامه» – ۱۳۹۷ فیلم نامه «فردای روز آخر» – ۱۳۹۵

فائقه تبریزی
متولد ۲۷ مهر ماه ۱۳۶۴ – شهر تهران
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری
و دانش آموخته دوره های فیلم نامه نویسی آقای فرهاد توحیدی
و داستان نویسی آقای امیر حسین خورشید فر
تالیف:
رمان «خیابان های بی شناسنامه» – ۱۳۹۷
فیلم نامه «فردای روز آخر» – ۱۳۹۵